วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550

ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียง Audio Technology
เทคโนโลยีเกี่ยวกับวีดิโอ Video Technology
เทคโนโลยีรูปภาพ Image Technology
เทคโนโลยีข้อความ Text Technology
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติAnimation & 3D Technology
เทคโนโลยีการพัฒนา (Authoring System Technology
เทคโนโลยีกับระบบการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิต Publishing Technology
เทคโนโลยีการกระจายBroadcasting &Conferencing
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (Storage Technology
เทคโนโลยี WWW & HyperText
เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Media Archives
กราฟิก (Graphics)
ภาพกราฟิก (Graphics) เป็นสื่อในการนำเสนอที่ดี
เนื่องจากมีสีสัน มีรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถสื่อความหมาย
ได้กว้าง ประกอบด้วย
ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน
ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ จุด เป็นลักษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น

-คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือห้องสมุดภาพ หรือคลังภาพ เพื่อให้เรียกใช้ สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา หรือรายละเอียดอื่นๆ มีการกระทำ เช่น คลิก (Click) หรือเอาเมาส์มาวางไว้เหนือตำแหน่งที่ระบุ (Over
เสียง เป็นอีกองค์ประกอบของมัลติมีเดีย อันจะช่วย
ให้เกิดบรรยากาศที่น่าสนใจในการรับรู้ทางหู โดยอาศัยจะ
นำเสนอในรูปของ เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด
เสียงบรรยาย หรือเสียงพากษ์ เป็นต้น
วิดีโอ นับเป็นสื่ออีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว
และเสียงไปพร้อมๆๆ กัน ทำให้เกิดความน่าสนใจในการ
นำเสนอ ทั้งนี้มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Video file format
รูปแบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
1. ใช้เพื่อการสอน (Teaching)
2. สถานการณ์จำลอง (Sinulation)
3. ในการสาธิต (Demonstration)
4. ใช้เป็นเกมส์ (Games)
5. ในงานเสนอภาพยนตร์และงานบันเทิง
6. งานนำเสนอและประชาสัมพันธ์โฆษณา
และแล้วก็ถึงตอนสุดท้ายมีการตอบคำถามแจกของรางวัล แล้วมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ส่วนดิฉันกับเพื่อนในกลุ่มก็เก็บข้าวของให้เรียบร้อยเหมือนเดิม

ไม่มีความคิดเห็น: